İş Hukukunda İbranın Yeri ve İşlevi


  1. İş Hukukunda İbraname

İbra, borçlunun borcunu ifa etmeden önce alacaklı ile anlaşarak, alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borcu ödemekten kurtulmasını sağlayan sözleşmedir[1].

Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda ve iş kanunlarında ibra kurumu düzenlenmemiş olduğundan ibranamelerin geçerliliği, hüküm ve sonuçları Yargıtay içtihatları ile şekillenmiş, ibra kurumu hukukumuzda ilk kez 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 132. ve 420. maddeleri ile kanuni düzenlemeye kavuşmuştur[2].

Türk Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinde tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları bir ibra sözleşmesi ile borcu tamamen veya kısmen ortadan kaldırabilecekleri hüküm altına alınmıştır[3]. Çalışmamızın konusunu teşkil eden işçi alacakları yönünden ibra sözleşmeleri ise, Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde özel olarak düzenlenmiş ve çeşitli şekil şartlarına tabi tutulmuştur.

Devamını oku: İş Hukukunda İbraname ve İşlevi

Salgın Sebebiyle İptal Edilen Düğün ve Nişan Organizasyonları İçin Yapılan Ödemeler İade Alınabilir Mi?


31.12.2019 tarihinde Wuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyada ciddi etkileri görülen Covid-19’un pandemi(salgın) olduğu 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır. Pandemi sebebiyle tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve sosyal hayat yavaşlamış; turizm, kültür-sanat, eğlence ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Tüm bu süreçte faaliyetleri duran mekanlardan birisi de nişan ve düğün salonları olmuştur. Zira İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge ile de içerisinde nişan ve düğün salonlarının da yer aldığı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 16.03.2020 tarihi itibariyle geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Devamını oku: Salgın Sebebiyle İptal Edilen Düğün ve Nişan Organizasyonları İçin Yapılan Ödemeler İade...

İş Kazalarında İşyerinin Sınırları Nedir?


Sigortalının işyerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılmaktadır. Bir yerin işyeri olması ya da işyerinden sayılması, meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Devamını oku: İş Kazalarında İşyerinin Sınırları Nedir?

Korona Salgını Nedeniyle Verilecek Nakdi Ücret Desteği


Koranavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için düzenlenen 7244 sayılı yasa 17.04.2020’de yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yasa ile salgının etkilerinin azaltılması için işçilere 3 ay süre ile günlük 39,24-TL nakdi ücret desteği sağlanması öngörülmüştür.

Devamını oku: KORONA SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler


              13.09.2018 tarihinde ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ yayımlanmış ve bu karar ile Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet, eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları belirtilmiştir; 13.09.2018 öncesi döviz üzerinden kararlaştırılmış bedellerin ise Türk parasına uyarlanması gerekmektedir. 6 Ekim ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde yayımlanan tebliğlerde ise dövizle işlem yapma yasağının istisnaları ve tarafların anlaşamadığı hallerde uyarlamanın nasıl yapılacağı düzenlenmiştir.


Devamını oku: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Açık Rıza Alınmaksızın Telefon veya E-Posta Adreslerine Gönderilen Reklam İçerikleri Hakkında İlke Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, açık rıza olmaksızın SMS veya çağrı yolu ile cep telefonlarına ya da e-posta adreslerine reklam içeriği gönderilmesi hususunda çokça başvuru olması üzerine 16.10.2018 tarihli ilke kararı almıştır.

Karara göre veri sorumluları ve veri işleyenlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı veri işleme faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Veri sorumluları kişisel verilerin muhafazası noktasında gerekli tedbirleri almamış olmaları halinde verileri işleyen kişilerle müştereken sorumlu olacaklardır. Veri sorumluları için idari para cezası uygulanacağı gibi TCK m.136’da düzenlenen ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçu oluşabileceği için suç duyurusunda da bulunulacaktır. 

Devamını oku: Açık Rıza Alınmaksızın Telefon veya E-Posta Adreslerine Gönderilen Reklam İçerikleri Hakkında İlke...

Destekten Yoksun Kalma


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, çocuğun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle anne-babanın açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için SGK tarafından gelir bağlanması şartının aranıp aranmayacağı ve çocukların anne babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerekip gerekmediği hakkında 22.06.2018 tarihinde içtihadı birleştirme kararı vermiştir.

Devamını oku: DESTEKTEN YOKSUN KALMA

İşçinin Ücret Alacağına Uygulanacak Faiz


İşçinin ücret alacağı 4857 sayılı İş Kanunu m.34’te düzenlenmiş ve gününde ödenmeyen ücrete mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi mevduata uygulanan en yüksek faizin bankacılık uygulamasında değişkenlik gösterdiği bu nedenle öngörülebilirlik ve erişilebilirlik gereklerini karşılamadığı, uyuşmazlıklarda çözüm yolunu kapattığı, işçi ve işveren aleyhine olduğu gerekçeleriyle ilgili maddenin Anayasa’nın 2 ve 36. maddelerine aykırı olduğunu iddia etmiş ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Devamını oku: İşçinin Ücret Alacağına Uygulanacak Faiz