Konkordato


Borçlarını ödeyemeyen yahut ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu veya alacaklısı, borçlarını ödeyebilmesi ya da muhtemel bir iflastan kurtulması için konkordato talep edebilecektir.

Konkordatoyu kimler talep edebilir?

 • İflasa tabi olsun olmasın gerçek ya da tüzel kişi tüm borçlular konkordato talebinde bulunabilirler.
 • İflâsa tabi kişilerden olan borçlunun alacaklısı da, borçlusu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato hangi mahkemeden talep edilebilir?

Konkordatoda yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tâbi olan borçlu için muamele merkezinin bulunduğu yerdeki, iflâsa tâbi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde sunulması gereken evrak nelerdir?

 • Konkordato talebini içerir gerekçeli dilekçe
 • Konkordato ön projesi
 • Son bilanço
 • Gelir tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri
 • Vade tarihleriyle birlikte tüm alacaklı ve borçluların listesi
 • Alacaklıların alacak miktarı ve imtiyaz durumları
 • Alacaklıların proje dahilinde ellerine geçmesi öngörülen miktar ile iflas halinde ellerine geçecek miktarı gösterir tablo

Mahkemeye sunulacak mali tabloların tarihi başvuru tarihinden en fazla 45 gün önce olmalıdır.

Kondordato talebinde borçlu değil de alacaklılardan biri bulunmuş ise, borçlunun sayılan belgeleri ve kayıtları eksiksiz olarak mahkemenin vereceği makul süre içinde sunması gerekir. Anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanacaktır.

Yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde mahkeme derhal geçici mühlet kararı verir. Geçici mühlet süresi 3 aydır, süre içerisinde olmak kaydıyla talep halinde 2 ay daha süre uzatılabilir.

Geçici mühlet kararı alınmasından sonra ne olacaktır?

Mahkeme geçici mühlet kararı verdikten sonra konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi için geçici komiser atar. Gerektiğinde 3 komiser de atanabilir. Geçici mühlet kesin mühlet ile aynı sonuçları doğurur niteliktedir.

Kesin mühlet kararı ne zaman verilir, ne kadardır?

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet süresi içerisinde bir yıllık kesin mühlet verilir. Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde mahkeme geçici komiser/komiserlerin görevine devam etmesine karar verir. Güçlük arz eden özel durumlarda süre altı aya kadar uzatılabilecektir.

Kesin konkordato mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları nelerdir?

 • Borçlu hakkında yapılan takipler durur, takip yapılamaz.
 • İhtiyati tedbir/haciz kararları uygulanamaz.
 • Takip ile kesilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemez.
 • İİK m.206’nın birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
 • Rehinle temin edilmiş alacaklar hariç, diğer alacaklar bakımından mühlet süresince faiz işlemez.
 • Rehinle temin edilmiş alacaklar için takip yapılabilir, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbiri alınmaz, mal satılamaz.

Kesin konkordato mühletinin borçlu bakımından sonuçları nelerdir?

Borçlu mahkemenin izni dışında

 • Rehin tesis edemez.
 • Kefil olamaz.
 • Taşınmaz ve işletmenin devamı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez.
 • İvazsız tasarruflarda bulunmaz.

Borçlunun bu hususların aksine davranışları işlemin hükümsüzlüğünü gerektirir. 

Konkordato mühleti hangi durumlarda kaldırılır?

Mahkeme ilgili alacaklının talebi üzerine aşağıda yazılı hallerin yaklaşık olarak ispat edilmesi şartıyla erteleme kararını kaldırır.

 1. a) Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmişse.
 2. b) Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu, ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan borcu ödeyebilecek hâle gelmişse.
 3. c) Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama konusu malın iadesi, borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.