Korona Salgını Nedeniyle Verilecek Nakdi Ücret Desteği


Koranavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için düzenlenen 7244 sayılı yasa 17.04.2020’de yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yasa ile salgının etkilerinin azaltılması için işçilere 3 ay süre ile günlük 39,24-TL nakdi ücret desteği sağlanması öngörülmüştür.

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanmanın Koşulları Nelerdir?

Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihinde halihazırda çalışması devam etmekte olan işçiler ve 15 Mart 2020 itibariyle iş akdi feshedilmiş olan işçiler belirli koşullar ile yararlanabilecektir.

17 Nisan 2020 tarihinde iş akdi devam işçiler hangi koşullarda nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir?

Yasanın yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 tarihinde çalışan işçiler işveren tarafından ücretsiz izne ayrılması ve kısa çalışma ödeneğinden de yararlanmıyor olması koşuluyla nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir. Bu işçilerin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması gerekmektedir. Ayrıca SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirim yapılmış olması gerekmektedir.

15 Mart 2020 itibariyle iş akdi feshedilmiş olan işçiler hangi koşullarda nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir?

İş akdi 15 Mart 2020 tarihinden sonra feshedilmiş olan işçiler İşsizlik Sigortası Kanunu m. 51 gereğince işsizlik ödeneğine hak kazanır şekilde iş akdi feshedilmiş olmak ve işsizlik ödeneği almamak koşuluyla bu destekten yararlanabilecektir. Ayrıca işçilerin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı da almaması gerekmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki iş akdi işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranması sebebiyle işverence haklı nedenle feshedilmiş yahut işçi herhangi bir haklı nedene dayanmaksızın bildirim yoluyla iş akdini feshetmiş ise nakdi ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılan işçiler ise bu ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan işçi iş akdini feshedebilir mi?

İşveren işçiyi 7244 sayılı yasa gereğince ücretsiz izne ayırmış ise işçi bu hususa dayanarak iş akdini haklı nedenle feshedemez. Ücretsiz izne ayrıldığı için iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşveren işçiyi kısmi çalışma yaptırmak suretiyle ücretsiz izne ayırabilir mi?

İşveren işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Çalışma yaptırılan kısım yönünden işverenin işçiye tam ücret ödemesi yapması gerekmektedir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin işyerinde çalıştırılmaya devam ettirilmesinin sonucu nedir?

İşçi ücretsiz izne ayrılmış ve nakdi ücret desteğinden yararlanıyor olmasına rağmen işverence çalıştırılıyor ise işverene idari para cezası uygulanacak ve işçiye ödenen nakdi ücret destekleri yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir. 

 

Av.Hatice Kübra Polat