İşçinin Ücret Alacağına Uygulanacak Faiz


İşçinin ücret alacağı 4857 sayılı İş Kanunu m.34’te düzenlenmiş ve gününde ödenmeyen ücrete mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi mevduata uygulanan en yüksek faizin bankacılık uygulamasında değişkenlik gösterdiği bu nedenle öngörülebilirlik ve erişilebilirlik gereklerini karşılamadığı, uyuşmazlıklarda çözüm yolunu kapattığı, işçi ve işveren aleyhine olduğu gerekçeleriyle ilgili maddenin Anayasa’nın 2 ve 36. maddelerine aykırı olduğunu iddia etmiş ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi 2018/68 E., 2018/87 K., 11.07.2018 tarihli kararı ile mezkur hükmün Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararda yerel mahkemenin itiraz gerekçeleri tartışılmış ve Bankacılık Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğ hükümlerine dikkat çekilerek mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının tereddüte yer vermeksizin tespitinin mümkün olduğu vurgulanmıştır. İşverenin ücret ödeme borcunun eşitler arası bir sözleşmeden değil, ekonomik olarak işverene bağımlı olan işçinin taraf olduğu hizmet akdinden kaynaklandığının altı çizilmiş ve bu nedenle kamu yararının gözetildiği belirtilmiştir. Hizmet akdinden doğan ücret alacağının piyasa koşulları karşısında korunmaya çalışıldığı ayrıca işverenin gününde ödeme yapmayarak kendisine menfaat temin etmesi ihtimalinin de bertaraf edilmek istendiği ifade edilmiştir. Bu amaçlara bakımından 4857 sayılı Kanunun itiraz konusu ilgili hükmünün kamu yararı amacıyla öngörüldüğü; elverişli, gerekli ve orantılı olduğu, adalet ve hakkaniyeti ihlal etmediği gerekçeleriyle Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verilmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-17.pdf