Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, temeli Roma Hukukuna ve dolayısıyla yazılı kurallar külliyatı Corpus Iuris Civilis’e uzanan, ayrıca ülkemiz hukuk düzeninin de benimsemiş olduğu Kara Avrupası Hukuk Sisteminin kabul ettiği borç kaynaklarından (haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve – fransız hukukunda ayrıca vekaletsiz iş görme-) birisi olup; genel ifadeyle en az iki gerçek yahut tüzel kişinin belirli bir hukuki sonuca yönelik karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamalarıyla meydana gelen hukuki işlem şeklinde tanımlanabilir.

Tanımından da çıkarılabileceği üzere Sözleşme Ticaret Hukukundan Borçlar Hukukuna, İdare Hukukundan Aile Hukukuna, Miras Hukukundan İş Hukukuna kadar çok geniş bir alanda kişiler arasındaki ilişkilerin tesisi ve yürütülmesinde kendisine yer bulur ve toplumsal hayatta diğer borç sebeplerine nazaran en yaygın görünenidir.

Bununla birlikte Sözleşmenin türü (borç doğuran-tasarruf nitelikli; özel yasal düzenleme mesnetli-sui generis; ani edimli-sürekli edimli vs), geçerlilik şekil ve şartları (sözlü/yazılı/resmi şekil; ehliyet; butlan sebepleri; imkansızlık vs.), yorumu ve uyarlanması (irade/beyan/güven teorisi; lafzi-öz yorum vs.), ifa türleri (aynen ifa- zarar tazmini; ayıplı-ayıpsız ifa; tam-eksik ifa vs), fesih şart ve türleri (haklı-haksız fesih; bildirimli-bildirimsiz fesih; dönme- fesih vs.) gibi unsurlarındaki geniş kapsam ve çeşitlilik özellikle bu unsurları irdeleyen ve buna hukuki sonuç bağlayan münferit bir hukuk dalının kabulünü zaruri kılmış; böylece Sözleşme Hukuku dalı doğmuştur.

Hukuk büromuz bu yaygın ve geniş kapsamlı hukuk dalı dâhilinde gerek danışmanlık gerekse adli merciiler nezdinde yürütülecek iş ve davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir.