İdare Hukuku

Modern hukuk sistemlerinin tümünde olduğu gibi Türk Hukuk Sisteminde de idari makamların tüm faaliyetlerinin hukuka uygun olması ve yargı denetimine tabi olması anayasal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. 1982 Anayasasının Yargı Yolu başlıklı 125.maddesinin "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." şeklindeki düzenlemesi uyarınca idari makamların eylem ve işlemlerine karşı idari yargı nezdinde davalar açılabilmekte böylelikle idari işlem veya eylemin hukuka uygun olup olmadığı yargı merciince denetlenebilmektedir.

İdari yargının, adli yargıdan ayrı bir teşkilata sahip olması nedeniyle kendine has usul ve esasları bulunmaktadır. Örneğin; idari davaların süreye bağlı olması, dava için ön koşullarının bulunması, yargı merciin yerindelik denetimi yapamaması gibi hususlar idari yargılamanın ayırt edici şartları arasında yer almaktadır.

İdari yargının yukarıda ifade ettiğimiz yönleri ile birlikte uzmanlık isteyen, zaman ve şekilcilik bakımından özellik arzetmesi nedeniyle idari uyuşmazlıklarınızın yetkin bir avukat denetiminde/gözetiminde görülmesini tavsiye ederiz.

İdari Davalar ;

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılmıştır.


Hukuk büromuzun İdari Uyuşmazlıklar hakkında yetkin olduğu alanlar bir üstte yer verdiğimiz kategorilendirme kapsamında genel hatlarıyla;

 

1.İptal Davaları

1.1. İdari makamlarca verilmiş olan kamu yararı kararlarının iptali davaları

1.2. Belediyece ilan edilmiş planların iptali davaları

1.3. Bakanlık işlemlerine karşı iptal davaları

1.4. Kamu Personeli Mevzuatı uyarınca verilmiş olan, atama, terfi, rütbe işlemlerine ve disiplin cezalarına karşı iptal davaları

1.5. Vergi Cezalarının iptali davaları

1.6. İdari makamlara iletilmiş taleplere ilişkin verilmiş red kararları uyarınca açılan iptal davaları

1.7. İdari makamlarca verilmiş cezalara ilişkin iptal davaları

1.8. Yabancılar mevzuatı uyarınca verilen kararlara ilişkin iptal davaları

1.9. Devlet Memurlarının Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında açılan davalar

 

2.Tam Yargı Davaları

2.1. İdarenin kusuru nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davalar

2.2. İdari hizmetin eksik işlemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davalar

2.3. İdari hizmetin hiç işlememesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davalar

2.4. İdari hizmetin kötü işlemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davalar

 

3.İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

3.1. Kamu İhale Kanunu kapsamında açılan davalar

3.2. İdare ile Özel Hukuk ilişkisine girişilmesi neticesinde doğan uyuşmazlıklara ilişkin açılan davalar

 

 

İdari uyuşmazlıklarlar birimi sorumlumuz Avukat M.Furkan Aktaş

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.